Termék Kategóriák
0 termék - Ft

Köznevelés-finanszírozás, 2018

Az Országgyűlés az elmúlt évekhez hasonlóan ebben az évben is már a tavaszi ülésszakának végén, júniusban elfogadta a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényt (2018. évi Kvtv.), emellett 2017. június 29-ével a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. XC. törvény (2017. évi Kvtv.) is módosult.

 
Utóbbi módosítás a 2017/2018. tanévre meghatározott támogatások rendszerét is több ponton érintette, ezért a köznevelés-finanszírozás 2018. évi változásaival összefüggésben célszerű a 2017. évi változásokat is áttekinteni.
 

A cikk a köznevelési rendszer 2018. évi finanszírozására vonatkozó szabályokat a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény szerinti, jelenleg hatályos szabályozással összehasonlítva foglalja össze, kitérve annak a 2017/2018. tanévet érintő változásaira is.

 

A pedagógusok és nevelő–oktató munkát közvetlenül segítők elismert átlagbér alapú támogatása

 

A támogatások összege, felhasználása

 

A pedagógusok és nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők elismert átlagbér alapú támogatásának összegét a költségvetési törvény

 • a pedagógusok, illetve a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők átlagbére és közterhei elismert összegének, valamint
 • e foglalkoztatottak finanszírozott létszámának szorzataként állapítja meg.

 

A finanszírozott létszámot a költségvetési törvény szerint

 • e foglalkoztatottak tényleges, jogszabályban előírt létszáma, illetve
 • az ellátott gyermekek, tanulók figyelembe vehető létszámától függően meghatározott számított foglalkoztatotti létszám alapján kell a költségvetési törvényben meghatározott szabályok és paraméterek szerint megállapítani.

 

A 2018. évi költségvetési törvényben a 2017. évi költségvetési törvényben meghatározott szabályozáshoz képest változtak

 • a finanszírozott létszám és az ennek megállapításakor figyelembe vehető gyermek- és tanulólétszámok meghatározásának egyes szabályai, valamint
 • a támogatások felhasználására vonatkozó szabályozás.

 

Óvodák esetén a 2017. évi költségvetési törvény júniusi módosításával került a szabályozásba az az új rendelkezés, ami szerint még a 2017/2018. nevelési évben az első nevelési évet kezdő óvodások között két gyermekként kell figyelembe venni azokat a bölcsődéskorú, második életévüket 2017. december 31-éig betöltő gyermekeket is,

 • akiknek a gondozását a Nkt. § (10) bekezdése szerint egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendeletben meghatározott feltételek szerint biztosítják, és
 • a gyermek 2017. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást.

 

A módosítás oka, hogy a köznevelési törvény júniusi módosítása következtében egységes óvoda-bölcsőde a 2017/2018. nevelési évben még működhet, a korábban meghatározott határidő, amelytől egységes óvoda-bölcsőde nem létesíthető, illetve nem működhet, 2017. szeptember 1-jéről 2018. szeptember 1-jére módosult.

 

Ennek megfelelően a 2018. évi költségvetési törvény a 2018/2019. nevelési évre egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között történő ellátásra vonatkozó rendelkezéseket már nem tartalmaz.

 

A támogatások felhasználásának szabályozása a 2017. évi költségvetési törvény júniusi módosítása következtében az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz biztosított kiegészítő támogatásra vonatkozó új rendelkezéssel egészült ki, ami szerint a támogatás felhasználható a 2016. december havi bérek 2017. januárban történő kifizetésére. Ennek megfelelő rendelkezés a 2018. évi költségvetési törvénybe is bekerült, ami szerint az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz biztosított kiegészítő támogatás felhasználható a 2017. december havi bérek 2018. januárban történő kifizetésére is.

 

Az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok és a magán köznevelési intézmények fenntartói az átlagbér alapú támogatást 2018-ban is

 • a személyi juttatások,
 • az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez,
 • a dologi kiadások,
 • az ellátottak pénzbeli juttatásai és
 • egyéb működési célú kiadások, valamint
 • felújítási kiadások finanszírozására használhatják fel a felújítási hitel felvétele és törlesztése kivételével.

 

A 2018-ra vonatkozó szabályozás a 2017. évre vonatkozó szabályozáshoz képest annyiban változott, hogy az átlagbér alapú támogatás a megbízási jogviszonyban foglalkoztatott óraadók mellett

 • más, megbízási jogviszonyban foglalkoztatott pedagógus végzettségű személyek, továbbá
 • a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak
  megbízási díjára is felhasználható a jogszabályban meghatározott alkalmazotti arány mértékéig, feltéve, hogy a köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 29/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően az alkalmazott és az óraadó szerepel a KIR személyi nyilvántartásában.

 

Az átlagbér alapú támogatás igénylésénél a gyermek, tanuló a korábbi szabályozásnak megfelelően 2018-ban is akkor vehető figyelembe sajátos nevelési igényű gyermekként, tanulóként, ha

 • a köznevelési intézmény alapító okirata, jogerős működési engedélye meghatározza a Nkt. § 25. pontja szerinti fogyatékosság típusát is, és
 • a szakvélemény szerint kerül sor a gyermek, tanuló nevelésére, oktatására.

 

Új elem az erre vonatkozó szabályozásban, hogy a 2018. évi költségvetési törvény szerint az október 1-jén jogviszonyban álló gyermekek, tanulók közül figyelembe vehető az a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló is,

 • akiről a tárgyévet megelőző évben október 1-je és december 31-e között állították ki a szakvéleményt, és
 • az előző feltételek megvalósulnak.

 

Az egyházi, nemzetiségi önkormányzati vagy magánfenntartású iskolában, kollégiumban, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményben, valamint pedagógiai szakszolgálati intézményben nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben pedagógus végzettségű vagy pedagógus végzettséggel nem rendelkező foglalkoztatottak átlagbér alapú támogatások szempontjából elismert létszámának együttes összege a korábbi évek szabályozási gyakorlatának megfelelően a 2017. évi költségvetési törvény szerint is a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 4. mellékletében meghatározott finanszírozott létszámmal egyezett meg.

 

A 2018. évi költségvetési törvény a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak átlagbér alapú támogatások szempontjából elismert létszámát a fenti intézmények vonatkozásában az eddigiektől eltérően határozza meg.

 

A 2018-ra vonatkozó szabályozás szerint az átlagbér alapú támogatás szempontjából a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottaknak a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 4. melléklete szerint elismerhető létszáma vehető figyelembe, de legfeljebb

 

 • a 2018. év első nyolc hónapjában a 2018. január 1-jén ténylegesen foglalkoztatott nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők átlagos létszáma,
 • a 2018. utolsó négy hónapjában az erre az időszakra becsült nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők átlagos létszáma, egy tizedesre kerekítve.

 

Az év végi elszámolás mindkét tanév tekintetében a 2018. évben havonta, ténylegesen foglalkoztatott nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők teljes munkaidőre átszámított és egy tizedesre kerekített átlagos létszáma alapján történik.

 

Óvodák esetén a finanszírozott létszám meghatározása a ténylegesen foglalkoztatott létszám alapján történt már a korábbi években is, azzal az eltéréssel, hogy óvodák esetén a nevelőmunkát segítő alkalmazottak elismerhető létszámát a köznevelési törvény 2. melléklete határozza meg.

 

A teljes cikket a Joggyakorlat a közoktatásban kiadványunk decemberi kötetében olvashatja.

 

Joggyakorlat a közoktatásban

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet