Termék Kategóriák
0 termék - Ft

Döntéshozatal az illetményeltérítésről

A Joggyakorlat a közoktatásban jelent meg Az illetményeltérítés szabályai a köznevelésben című írásunk.  Az alábbiakban részletet közlünk a cikkből.

 

Az illetményeltérítéssel kapcsolatos döntést a munkáltatói jog gyakorlója, a köznevelési intézmény vezetője hozza meg.

 

A tankerületi központ részeként működő köznevelési intézményben a döntés joga a tankerületi központ vezetőjét illeti meg. A köznevelési intézmény vezetője azonban javaslattételi és egyetértési jogot gyakorol ennél a munkáltatói döntésnél. Hasonló a helyzet a szakképzési centrum esetében. A döntés joga a munkáltatói jogot gyakorló főigazgatóé. Ezt a jogát azonban a tagintézmény-vezető javaslatára és egyetértésével gyakorolhatja. [Köznev. tv. 65. § (1a) bek.]

A munkáltatói intézkedések akkor jogszerűek, ha a felek megállapodásán alapulnak vagy objektív tényekkel alátámaszthatók. Különösen igaz ez azokra az esetekre, amikor a döntés hátrányos a munkavállaló, illetve a közalkalmazott részére. Az illetményeltérítés e körbe tartozik, ha a besorolás szerint megállapítható illetményhez képest alacsonyabb összegű illetményt állapít meg a munkáltató.

Az illetményeltérítéssel kapcsolatos munkáltatói döntésnek – minden esetben – a pedagógus munkavégzésének színvonala és a pedagógus által nyújtott munkateljesítmény értékelésén kell alapulnia. Ehhez a munkáltatói döntéshez ki kell dolgozni egy intézményi – kompetencia- és teljesítményalapú – értékelési rendszert, egy belső szabályzatot. Ennek elkészítéséhez a jogszabályok nem adnak iránymutatást. Nincs akadálya annak, hogy a köznevelési intézmény alkalmazza a közoktatás rendszerében kidolgozott minőségbiztosítási rendszer dokumentumát. Lényeges, hogy a dokumentumot elfogadja az érintett intézmény, tagintézmény nevelőtestülete.

 

A munkáltatói döntés előkészítése

 

A munkáltatói döntés akkor megalapozott, ha az alapjául szolgáló dokumentum nyilvános, megismerhető, és az értékelést lefolytatták. Indokolt, hogy az értékelési eljárás is szabályozásra kerüljön. A munkáltató az értékelési rendszer dokumentumát rendszeresen tekintse át a nevelőtestülettel, és szükség szerint változtassanak rajta. A munkáltató dokumentálja az értékelési rendszer megismertetését. Az esetleges viták elkerülése érdekében minden érintettnek indokolt átadni az értékelési a dokumentum egy példányát.

A teljesítmény értékelése akkor tölti be a rendeltetését, ha mindenki tisztában van az elvárásokkal. Ezeket az elvárásokat kellő időben, legalább egy tanévvel korábban el kell fogadni. Lehetnek általános, mindenkire nézve irányadó, és lehetnek személyre szóló elvárások. Az értékelésnél ki kell derülnie a munkáltató véleményének és az értékelt személy ezzel kapcsolatos álláspontjának. Ezeket írásba kell foglalni, és mind a két érdekeltnek alá kell írnia. Az értékelt személy az értékeléssel kapcsolatos véleményét jogosult feltüntetni a véleményezéséről készített jegyzőkönyvben.

Ha a nézetkülönbség indokolja, külön bizonyítási eljárás is lefolytatható, amelyen az értékelt személy képviselője (ügyvéd, szakszervezet) részt vehet.

 

 

Az illetményeltérítés rendje

 

Az illetményeltérítés egy tanévre szól. A tanév az iskolában és a kollégiumban a szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tartó időszak. Nyilván ez a rendelkezés irányadó a többi köznevelési intézményre, így az óvodára is, ahol nevelési év van, amelynek ideje megegyezik a tanév idejével.

E rendelkezésből megállapítható, hogy sem rövidebb, sem hosszabb időszakra nem szólhat a munkáltatói döntés. Annak nincsen akadálya, hogy a munkáltató a döntését, annak lejárta után, megismételje.

 

Az illetményeltérítés mértéke

A munkáltató a besorolás szerinti illetményt addig csökkentheti, ameddig nem megy a megadott szint alá. A csökkentés mértékétől függ a megtakarítás lehetősége. A csökkentés mértékének szinkronban kell állnia az teljesítményértékelés alapján megszületett munkáltatói következtetésekkel.

A „megtakarított” összeggel munkáltatói döntés szerint megemelhető más érintett illetménye. Felső határ nincs. A munkáltató dönti el, hány személynek emeli meg az illetményét. Az összes intézményi megtakarítást odaadhatja egyetlen személynek, de arányosan szét is oszthatja. Az illetményeltérítés akkor lehet ösztönző, ha érzékelhető összegű. Az illetményemelésnél is a teljesítményértékelés megállapításaira kell támaszkodni.

Intézményi szinten az illetmények összege nem lehet kevesebb az összes érintettre számított besorolás szerinti illetmény együttes összegénél. A munkáltató nem fordíthatja más célokra az illetménycsökkentéssel elért megtakarítás összegét.

 

A cikket részletesen a Joggyakorlat a közoktatásban kiadvány augusztusi kötetében olvashatja.

 

Kép: pixabay

 

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet