Termék Kategóriák
0 termék - Ft

A köznevelési intézmények köznevelési hatósági ellenőrzésének ágazati szabályai

A köznevelési feladatokat ellátó hatóság hatásköre és illetékessége

Az Nkt. 79. § (2) bekezdése értelmében a köznevelési intézmény hatósági ellenőrzése az a közigazgatási hatósági eljárás, melynek keretében a köznevelési feladatokat ellátó hatóság a köznevelési intézmény jogszabályi feltételeknek megfelelő működését ellenőrzi. – Kozák András köznevelési szakértő, mb. egyetemi oktató írásából közlünk részletet.

 

A köznevelési feladatokat ellátó hatóságot, valamint az általa végzett hatósági ellenőrzés ellenőrzési tárgyköreit a Kormány rendeletben határozza meg.1

 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nkt. Vhr.) 38/A. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt rendelkezés szerint a köznevelési hatósági ellenőrzés lefolytatására köznevelési feladatokat ellátó hatóságként a fővárosi és megyei kormányhivatal köznevelési feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatala, Pest megye területére kiterjedő illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala, Budapest területére kiterjedő illetékességgel Budapest Főváros Kormányhivatalának V. Kerületi Hivatala rendelkezik hatáskörrel.

 

 

A köznevelési feladatokat ellátó hatóság illetékességét a hatósági ellenőrzés tekintetében az ellenőrzött intézmény székhelye, az adott telephely vonatkozásában pedig a telephely alapozza meg.

 

A köznevelési feladatokat ellátó megyeszékhely szerinti járási hivatal rendelkezik eljárási jogosultsággal az egyházi és magán fenntartású, valamint a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési  intézmények fenntartóinak törvényességi ellenőrzése tekintetében is, mely hatáskör egyben megalapozza a törvényességi ellenőrzés során feltárt jogszabálysértő magatartások során a hatósági ellenőrzés és az annak alapján történő eljárás megindítását.3

 

Sajátos eljárási szabályok vonatkoznak a külföldön működő magyar, továbbá a nemzetközi szerződés révén magyar joghatóság alatt működő külföldi nevelési-oktatási intézményekre.

 

A külföldi nevelési-oktatási intézmény alapítására, az intézményben folyó nevelő és oktató munkára, valamint annak ellenőrzésére, a gyermekekkel, tanulókkal összefüggő ügyekre és döntésekre annak az államnak az előírásait kell alkalmazni, amelyik a nevelési-oktatási intézményt sajátjának elismerte.4

 

A nemzetközi szerződés alapján létrejött és működő nevelési-oktatási intézmények (international school) ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseket a nemzetközi szerződés alapján kell alkalmazni, annak  hiányában a magyar köznevelési igazgatási szabályok az irányadóak. 5

 

A Magyarországon működő magyar szakképző iskola külföldi tagintézménye felett a hatósági ellenőrzési jogkört az érintett szakképesítésért felelős miniszter gyakorolja.6

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 30.) EMMI-rendelet (a továbbiakban: Műkr.) 150. § (4) bekezdése az országos-pedagógiai szakmai ellenőrzés egyik speciális alakzata és a hatósági ellenőrzés között teremt eljárásjogi kapcsolódást. A citált norma elrendeli, hogy amennyiben az óvodai intézmény-ellenőrzést lefolytató szakértő szerint hatósági ellenőrzés keretén belül indokolt vizsgálni, hogy a köznevelési intézmény rendelkezésére álló eszközök és felszerelések megfelelnek-e a kötelező eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltaknak, illetve elégségesek-e a pedagógiai program végrehajtásához, a szakértő indokolással ellátott megállapítását az ellenőrzés tapasztalatait összegző szakértői dokumentumban fel kell tüntetni. Az összegző szakértői dokumentum alapján az Oktatási Hivatal felhívja az illetékes megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatalt hatósági ellenőrzés lefolytatására. Az Oktatási Hivatal hatósági ellenőrzési jogköre az általa vezetett köznevelési szakértői névjegyzék törvényességi feltételeinek  vizsgálatára terjed ki. 7

 

 

A teljes cikk az Ellenőrzés a közoktatásban című kiadványunkban jelent meg.
Még nem előfizetőnk? Csatlakozzon ügyfeleinkhez, és fizessen elő MOST!

 

 

 

 

 

 

 

1 Nkt. 94. § (4) bek. l) pont
2 Ákr. 16. § (1) bek. b) pont
3 Nkt. 34. § (2) bek.
4 Nkt. 90. § (2) bek.
5 Nkt. 90. § (3) bek.
6 Nkt. 90. § (4a) bek.
7 Nkt. 61. § (4d) bek.

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet