Termék Kategóriák
0 termék - Ft

GDPR – átalakul, szigorodik az adatvédelmi szabályzat

A Joggyakorlat a közoktatásban júniusi számában adjuk közre az Adatkezelés és adatvédelem a köznevelési intézményekben cikksorozatunk legújabb írását.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE, mely a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szól (a továbbiakban: GDPR), 2018. május 25-ei hatálybalépését követően hazánkban is jelentős mértékben átalakítja, szigorítja az adatvédelmi szabályozást. Ez az általános adatvédelmi rendelet valamennyi tagállamban közvetlenül érvényesül, ellenőrzése pedig az adott ország erre illetékes szervének (hatóságának) hatáskörébe tartozik majd, Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) látja el a feladatot.

 

A GDPR számos kérdés tekintetében szigorítja az adatkezelésre és adatfeldolgozásra vonatkozó rendelkezéseket, ezzel párhuzamosan pedig kiszélesíti az érintettek személyes adatainak védelmével kapcsolatos részjogosítványait. Ennek egyik szemléletes példája az ún. „elfeledtetéshez való jog”, mely nem egy új, még nem létező jogot keletkeztet, hanem a már a hatályos magyar szabályozásban is ismert törléshez való jogot bővíti és szabályozza a korábbinál részletesebben.

 

Alapvetően is elmondható a GDPR-ról, hogy bizonyos kérdésekben átfedések mutatkoznak a hatályos Infotv. (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) szövegével, azonban az európai szintű szabályozás jelentősége alapos és sok részletre kiterjedő volta mellett éppen abban rejlik, hogy egységes jogi védelem alá vonja az Európai Unió állampolgárait. Ennek a védelemnek pedig vélhetően hatásos eszköze lesz az adatvédelmi rendelkezéseket megsértő adatkezelőkkel vagy adatfeldolgozókkal szemben a NAIH által szankcióként kiszabható – magyar szinte különösen – drasztikus mértékű pénzbírság.

 

Ha másért nem is, ennek a veszélye miatt – és elkerülése érdekében – mindenképpen érdemes megismerkedni

 

  • az új szabályokkal, valamint
  • a NAIH eljárásával és
  • az érintettet megillető egyéb jogorvoslati lehetőségekkel.

 

A GDPR-ról bővebben a Joggyakorlat a közoktatásban kiadványunk júniusi számában olvashat.

Joggyakorlat a közoktatásban

 

 

 

 

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet