Termék Kategóriák
0 termék - Ft

Munkaügyi kérdések és válaszok februárban

Szakértőnk, Dr. Selmeciné dr. Csordás Mária válaszol a februárban feltett kérdésekre.

1. Magasabb vezető, vezető helyettesítését ellátó pedagógus óraszáma

Kérdés:
Csökkenthető-e a magasabb vezető, vezető helyettesítését ellátó pedagógus heti tanóráinak száma?

Válasz:
Abban az esetben, ha a magasabb vezetői, vezetői megbízással rendelkező pedagógus helyettesítésének ideje eléri a tíz munkanapot, a helyettesítő pedagógus heti tanóráinak, foglalkozásainak számát az ellátott magasabb vezető, vezető beosztásra meghatározott óraszám alapján kell megállapítani. (Nkt. 65. § 11. bek.)

 

2. Pedagógia szakos tanár foglalkoztatása

Kérdés:
Foglalkoztatható-e, ha igen, milyen feladat ellátására:

  • a pedagógiatanár (pedagógia szakos tanár),
  • a pedagógia szakos előadó végzettséggel rendelkező?

 

Válasz:
A pedagógiatanár (pedagógia szakos tanár) nevesítve nem szerepel ugyan az Nkt. 3. számú mellékletében, de a korábbi közoktatási törvény (Kt.) a napközi otthoni és tanulószobai foglalkozások vezetésére megfelelő felsőfokú iskolai végzettségnek és szakképzettségnek határozta meg.

Az Nkt. azonban nem említ külön napközis nevelői vagy tanulószobai foglalkozást vezető pedagógus-munkakört, és ilyen feladatot sem nevez meg. Ennek megfelelően, ha továbbra is ellátja az ilyen jellegű feladatot (egyéb foglalkozás), esetükre az Nkt. 99. § (10) bekezdés alkalmazható:

 

Ha a pedagógus szakképzettsége e törvényben meghatározott képesítésnek a megváltozott előírások miatt nem felel meg, és e törvény hatálybalépésekor a pedagógusnak

  1. a) a nyugdíjjogosultság eléréséhez szükséges korhatárig tíz évnél kevesebb ideje van, legfeljebb a nyugdíjkorhatár eléréséig változatlan munkakörben tovább foglalkoztatható;
  2. b) a nyugdíjjogosultság eléréséhez szükséges korhatárig tíz évnél több ideje van, e törvény hatálybalépésének napjától számított öt év után csak akkor foglalkoztatható tovább pedagógus-munkakörben, ha tanulmányait a felsőfokú pedagógus-szakképzettséget nyújtó oktatásban megkezdte.

 

Az Nkt. 3. számú melléklete szerint betölthet fejlesztőpedagógus munkakört is (hiszen az alkalmazáshoz szükséges szakképzettség meghatározásánál bármely pedagógus szerepel), amennyiben rendelkezik a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók szűrésére, csoportos és egyéni foglalkoztatására jogosító szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettséggel vagy az inkluzív nevelés tanára mesterdiplomával.

 

A pedagógia szakos előadói szakképzettséget sem említi az Nkt. 3. számú melléklete, de a 98. § (8) bekezdése c) pontja szerint:

az alkalmazáskor és a vezetői megbízáskor pedagógus-munkakör betöltésére jogosító oklevélnek kell elfogadni a pedagógia szakos előadói, a nevelőtanári, konduktor-óvodapedagógusi és konduktor-tanítói szakképzettséget tanúsító felsőfokú iskolai oklevelet.

 

Tehát foglalkoztatható pedagógus-munkakörben, és tarthat egyéb foglalkozást az Nkt. 98. § (1) bekezdése alapján:

Egyéb foglalkozást a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatott alkalmazott tarthat.

 

3. Besorolással kapcsolatos kérdések

Kérdés:
Hogyan kell besorolni a több, különböző fokú végzettséggel (főiskolai vagy egyetemi) rendelkező tantárgyszakos pedagógusokat?

 

Válasz:
Amennyiben a pedagógus a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással lekötött részében mindegyik szakjához kapcsolódóan tart tanórai vagy egyéb foglalkozásokat (függetlenül a tantárgyak óraszámától és ezek arányától), és ezt a tantárgyfelosztás, a pedagógus munkaköri leírása egyértelműen igazolja, valamint mindegyik szakjából ellát/elláthat eseti helyettesítéseket is, akkor a magasabb végzettségének és szakképzettségének megfelelő illetményt kell megállapítani részére.

Tehát azt a pedagógust, akinek például földrajz tantárgyból főiskolai, biológiából egyetemi vagy mesterszakos diplomája van, és földrajz tanórái mellett 2 óra biológia-szakkört is tart, a magasabb végzettségi szintjének megfelelően kell besorolni.

Ha ugyanez a tanár az adott tanévben munkaköri leírásban foglaltak szerint csak földrajzórákat lát el, de eseti helyettesítések alkalmával időnként biológiaórákat is helyettesít, egyetemi végzettségét szintén el kell ismerni.

Annak elkerülése érdekében, hogy a kinevezést a besorolást illetően mindig az aktuális helyzethez kelljen igazítani, célszerű a munkaköri leírásban mind a két szak megjelölése.

 

 

4. Könyvtáros és a könyvtárostanár munkakör

Kérdés:
Van-e különbség a könyvtáros és a könyvtárostanár munkakör között? Egyáltalán kell-e egy köznevelési intézményben könyvtár?

 

Válasz:
Az Nkt. 3. sz. melléklete alapján a könyvtárostanár (-tanító) munkakör pedagógus-munkakör kategória, a könyvtáros a 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet 4. számú melléklete szerint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott.

 

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerint iskolai könyvtár fenntartása kötelező általános iskolában, gimnáziumban, továbbá a szakközépiskolában, szakiskolában, ha általános műveltséget megalapozó évfolyama van, kivéve, ha a feladatot nyilvános könyvtár látja el [20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 2. számú melléklet]. Az adott intézményi könyvtár működését kötelező dokumentumként a könyvtár SZMSZ-e szabályozza.

 

A Rendelet részletesen szabályozza a könyvtár működésének szabályait és az ott folyó nevelő-oktató tevékenységet. Eszerint az iskolai, kollégiumi könyvtár felszerelésének alapkövetelménye legalább egy olyan, a használók által könnyen megközelíthető helyiség, amely alkalmas az állomány (állományrész) szabadpolcos elhelyezésére és legalább egy iskolai osztály egyidejű foglalkoztatására, legalább háromezer könyvtári dokumentum megléte, tanítási napokon a tanulók, pedagógusok részére megfelelő időpontban a nyitvatartás biztosítása [Rendelet 165. § (1) bekezdés]. A könyvtárostanár a nevelő-oktató tevékenységét könyvtár-pedagógiai program alapján végzi [Rendelet 165. § (4) bekezdés]. Az iskolai könyvtár alapfeladata többek között az intézmény helyi pedagógiai programja és könyvtár-pedagógiai programja szerinti tanórai foglalkozások tartása, könyvtári dokumentumok egyéni és csoportos helyben használatának biztosítása, könyvtári dokumentumok kölcsönzése, beleértve a tartós tankönyvek, segédkönyvek kölcsönzését. Fontos kiegészítő feladata közé tartozik az Nkt. 4. § 5. pontja szerinti egyéb foglalkozások tartása is [Rendelet 166. § (1)–(2) bekezdés].

 

Tehát a könyvtárostanár/-tanító nevelő-oktató munkáját könyvtár-pedagógiai program szerint végzi. A könyvtári órákat, foglalkozásokat e dokumentum alapján kell megtartani, melyet a NAT és a választott kerettantervek felhasználásával a könyvtárostanár/-tanító készít el. A könyvtár-pedagógiai program szerves része az intézmény helyi programjának.

A munkakört (könyvtáros vagy könyvtárostanár/-tanító) a kinevezési okmánynak kell tartalmaznia, és ebben a feleknek, a munkáltatónak és a munkavállaló közalkalmazottnak kell megegyeznie. Vagyis önmagában az a tény, hogy valaki rendelkezik a könyvtárostanár (-tanító) munkakör betöltéséhez szükséges végzettséggel, szakképzettséggel, még nem jelenti azt, hogy automatikusan könyvtárostanár lenne a munkaköre.

 

Az nyilván nem megfelelő munkaköri megnevezés a kinevezésben, ha az alkalmazott olyan feladatokat lát el, mint egy könyvtárostanár (pl. könyvtári órák megtartása), ugyanakkor mégis könyvtáros a munkaköre. A könyvtárostanár munkaidejének beosztását az Nkt. 62. § (12) bekezdése határozza meg.

 

Amennyiben valakit könyvtáros munkakörben foglalkoztatnak, és nem is lát el a könyvtárostanári (-tanítói) munkakörbe tartozó feladatokat, akkor 2015. szeptember 1-jétől vonatkozik rá is a pedagógus-előmeneteli rendszer, amennyiben rendelkezik pedagógus szakképzettséggel.

 

Ha valakinek a munkaköre könyvtárostanár (-tanító), vagy a könyvtárostanár munkakörbe tartozó feladatokat lát el, de munkaköre helytelenül könyvtárosként lett megjelölve a kinevezésében, akkor a kinevezését a valós helyzetnek megfelelően korrigálni kell, és egyben kiterjed rá is az életpálya modell és a béremelés hatálya.

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a könyvtárostanár (-tanító) munkakör csak a következő szakképzettséggel tölthető be: könyvtárpedagógia-tanár, informatikus könyvtáros és tanító vagy tanár vagy szociálpedagógus, továbbá iskolai, kollégiumi könyvtárostanárnak vagy könyvtárostanítónak alkalmazható az is, aki a 3. mellékletében foglaltak szerint az iskolában, kollégiumban pedagógus-munkakör betöltésére jogosító tanítói vagy tanári végzettséggel és szakképzettséggel, továbbá iskolarendszeren kívüli oktatásban szerzett emelt szintű könyvtárosi szakképesítéssel rendelkezik [Nkt. 98. § (7) bekezdés].

 

 

A fent található kérdések és válaszok a Jogalkotás a Közoktatásban című kiadványunkban jelent meg, amelyet ERRE A LINKRE KATTINTVA meg is rendelhet.

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet