Termék Kategóriák
0 termék - Ft

Adatvédelmi panaszok

Az iskolai panaszkezelés és jogsérelmek kezelése kapcsán érintenünk kell az adatvédelmi panaszok elintézésének rendjét is. Az iskola adatkezelő. Számos olyan probléma adódhat az iskolában, mely a rossz adatkezelési gyakorlat következménye. – Dr. Sárközi Gabriella írása.

 

Figyelem!

A jogszerűtlen adatkezelés aggályos, a kockázatos helyzeteket ma már adatvédelmi incidensként a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak jelenteni kell:

  • Például az iskolába felvett tanulók névsorának kiplakátozása vagy weboldalon való közzététele jogszerűtlen, sőt, a gyermekek védelme szempontjából aggályos. A szülőket az iskolának határozatban kell értesítenie a felvételről, esetleg OM-azonosítójukkal felrakhatja az iskola a felvett tanulók listáját az iskola honlapjára, de ennél még jobb egy olyan felületre feltölteni, melyet csak az iskolával jogviszonyban álló szülők érnek el.
  • A tanuló fotójának megjelentetése az iskolaújságban, az iskola honlapján vagy Facebook-oldalán a törvényes képviselő hozzájárulása nélkül tilos.
  • Szintén jogszerűtlen a nem kulturált módon evő gyermekről videofelvétel készítése az iskola menzáján, mely alapvető személyiségi jogokat sért.
  • Jogsértő az osztálytermek teljes bekamerázása.
  • A pedagógusi titoktartás megsértése (Nkt. 42. §).

 

A GDPR hatálybalépését megelőzően és azt követően is az adatvédelem területének legfontosabb jogszabálya az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), amelyet alkalmazni kell minden Magyarországon folytatott adatkezelésre, valamint az európai országokba irányuló adattovábbításra; kiegészítve a GDPR szabályaival.

 

Adatkezelésnek minősül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. Az iskola adatkezelő.

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben jogalappal bír maga az adatkezelés.

 

A köznevelési intézmények általában két jogcímen kezelik a tanulóikra, dolgozóikra és esetleges egyéb személyekre vonatkozó adatokat:

 

  • az adatkezelés a jogszabály által elrendelt adatkezelési kötelezettség teljesítése. Az adatkezelés közhatalmi feladatainak végrehajtásához szükséges. Az iskolák esetében a legtöbbször ez a jogalap, hiszen közfeladatot lát el,
  • jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges,
  • hozzájáruláson alapuló adatkezelés.

 

Az adatkezelő, adatfeldolgozó kötelességeiről és az érintettek jogairól részletesebben a Joggyakorlat a Közoktatásban című kiadványunk kiegészítő kötetében írtunk.

 

 

Ha hasonló témakörökben szeretne tájékozódni, szeretettel ajánljuk IntézményVezetés című könyvsorozatunkat!

 

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet