Termék Kategóriák
0 termék - Ft

A szülői közösség és a fenntartói irányítás sajátos nexusa – a véleménynyilvánítási jogkör a gyakorlatban

A nevelési-oktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban álló kiskorú tanulók szülei gyermekeik törvényes képviselőjeként igen széles körű jogosítványokkal rendelkeznek az iskola működésének szinte teljes egészét tekintve, melyek a tájékoztatáshoz való jogon túl a véleménynyilvánítás aktusáig széles spektrumot fognak át. Nem ritka az az eset sem, amikor – elsősorban magánfenntartású, azon belül alapítvány által működtetett iskoláknál – a fenntartó tevékenységéről, annak gazdálkodással, így a közhasznúsággal összefüggő adatairól kívánnak a szülők részletes információkat kapni.

 

A szülői közösség szervezete – példánkban szereplő megnevezése szerint szülői tanács – az alábbiakban tárgyalt jogesetben írásbeli megkereséssel fordult az iskolát fenntartó közhasznú alapítványhoz, hogy számoljon be gazdasági tevékenységéről, melynek meghatározó anyagi forrása a szülők által rendszeresen fizetett alapítványi támogatás, s egyben bizonyítsa, hogy az iskola fenntartása megfelel a törvényességi kritériumoknak.

 

A szülői tanács iskolafenntartóhoz intézett írásos megkeresésének jogi megalapozottságát a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 39. § (1) bekezdése adja, amely arról rendelkezik, hogy a köznevelés rendszerében intézkedésre jogosult személy vagy szervezet – a diákönkormányzat, a nevelőtestület, az iskolaszék, szülői szervezet, közösség javaslatára – tizenöt napon belül, a települési önkormányzat képviselő-testülete legkésőbb a tizenötödik napot követő első ülésen érdemi választ köteles adni.

 

A szülői tanács felé – annak jogállásából fakadóan – a hatályos tanügyi jogi szabályok alapján a nevelési-oktatási intézmény fenntartója semmilyen beszámolási kötelezettséggel nem tartozik. A fenntartó tevékenységének törvényességi ellenőrzését a köznevelési feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal végzi, így a jogszerű intézményfenntartás kérdésében is e hatóság jogosult dönteni.

 

 

Az iskolában a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében az intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkező szülői szervezetet (közösséget) hozhatnak létre, melyből fakad, hogy a fenntartó beszámoltatására irányuló joga nincs e fórumnak, ahogyan a fenntartó is csak törvényben nevesített esetekben köteles a szülői szervezet véleményét kikérni.

 

A szülői szervezet – mely a nevelési-oktatási intézményben működő egyik egyeztető fórum – leginkább tipikus jogköre a véleménynyilvánítás, melyre a jogszabály vagy intézményi belső szabályozó norma – szervezeti és működési szabályzat – adhat felhatalmazást. Az előbbire példaként említhetjük az intézmény sorát meghatározó fenntartói döntést megelőző véleményeztetési kötelezettséget, melyet a köznevelés ágazati kerettörvénye ír elő. A fenntartó a köznevelési intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi – egyebek mellett – a szülői szervezet véleményét.

 

A fenntartó közhasznú szervezetként működő alapítványként rendszeresen közzéteszi az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 29. § (3) bekezdése alapján a közhasznúsági jelentését, melyből bárki tájékozódhat.

 

A szülői tanács a fenntartó alapítványtól kért beszámolójában a fenntartó kötelezettségeinek teljesítését kívánja megvizsgálni. A fenntartó kötelezettségeit jogszabály határozza meg. A fenntartó – törvényi definíció szerint – az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a köznevelési feladat ellátására való jogosultságot megszerezte, vagy azzal rendelkezik, és a köznevelési intézmény működéséhez szükséges feltételekről gondoskodik.

 

A fenntartó kötelezettsége és egyben nem korlátozható (diszkrecionális) joga, hogy meghatározza a köznevelési intézmény költségvetését, továbbá a kérhető térítési díj és tandíj megállapításának szabályait, a szociális alapon adható kedvezmények feltételeit, s a gazdálkodással összefüggésben diszponáljon a befolyt bevételek, pénzeszközök fellett. A fenntartó tehát jogszerűen jár el, ha a kuratórium a befolyt összegek feletti szabad rendelkezési jogát kívánja gyakorolni.

 

Dr. Kozák András köznevelési szakértő, mb. egyetemi oktató írása az Ellenőrzés a közoktatásban című előfizetéses kiadványunk legújabb kötetében folytatódik. 

 

 

Kiemelt kép: Business photo created by katemangostar – www.freepik.com

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet