Termék Kategóriák
0 termék - Ft

Ismét módosult a Vhr.

Változtak a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet előírásai.

 

Vhr. 10/A § (2c) bek.

 

A szabályozás:

  • lerövidült, és arról rendelkezik, hogy a nem kötelező minősítési eljárásra jelentkezés – az OH-hoz intézett írásbeli nyilatkozattal – a portfólióvédést vagy a pályázat védését megelőző napig vonható vissza,
  • tágabb lehetőségeket biztosít a visszavonásra. A visszavonás nincs semmilyen feltételhez kötve.

 

Vhr. 10/A § (3) és (4) bek.

 

A minősítő vizsgára, minősítési eljárásra jelentkezés esetén annak az intézményvezető által történő rögzítésére meghatározott határidő – a minősítés évét megelőző év április 15. napja (ez nem változott) – alóli kivételek körét kibővíti.

 

Hiányt pótló szabályozást vezet be a 10/A § új (4) bekezdése azzal, hogy megjelöli, mely esetekben mely időpontok jelentik a minősítő vizsga, valamint a kötelező és nem kötelező minősítési eljárás kezdetét, amely:

 

  • minősítő vizsga vagy kötelező minősítési eljárás esetén általános szabály szerint az az időpont, amikor az intézményvezető annak esedékességét hivatalból rögzíti az informatikai rendszerben [a kivételeket a 10/A § (3) bekezdése sorolja fel];
  • nem kötelező minősítési eljárás esetén a jelentkezési lap intézményvezető részére történt kézbesítésének időpontja.

 

Vhr. 10/B § (1) bek.

 

Kiegészítésként bekerült a rendelkezésbe, hogy az OH-nak a minősítő vizsga, minősítési eljárás lefolytatása feltételeinek való megfelelés ellenőrzését követően az informatikai rendszer útján június 30-ig értesítenie kell az érintettet, ha nem felel meg a minősítő vizsga, minősítési eljárás lefolytatása feltételeinek. Ez az eljárás a minősítési terv elkészítése előtt történik.

 

Vhr. 10/B § (1a), (1b) bekezdésekkel egészül ki:

 

  • Az OH „meg nem felelésről szóló” tájékoztatásának tartalmi követelményeit határozza meg: tényállás, annak bizonyítékai, vonatkozó jogszabályhelyek, jogorvoslat benyújtásának helye, határideje.
  • A jogorvoslatot a minisztertől kell kérni, az OH-értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül.
  • A miniszternek 30 napon belül kell döntenie. Döntése ellen további jogorvoslatnak nincs helye. (Ez azonban nem zárja ki a bírósági út lehetőségét.)

 

Vhr. 11/B § (1a) bekezdéssel egészül ki:

 

Ha a minősítő vizsga vagy a kötelező minősítési eljárás rögzítésére az általánostól (előző év április 15.) eltérő időpontja miatt nem került be a pedagógus az éves minősítési tervbe, vagy az eljárás felfüggesztésére okot adó körülmény megszűnt, azt a rögzítés időpontjától vagy az eljárás felfüggesztésére okot adó körülmény megszűnésétől számított 3 hónapon belül – ha a portfólió feltöltésére nem került sor, 5 hónapon belül – le kell folytatni.

 

Vhr. 12. § (3) bek.

 

A korábban hatályos rendelkezés kiegészült, amennyiben lehetővé teszi, hogy az OH a pedagógus kérelmére legfeljebb 6 hónapos fizetési halasztást engedélyezzen a díjfizetési kötelezettség teljesítésére a díjköteles minősítő vizsga, minősítési eljárás esetén. Vhr. 12. § (2)–(3) bek.

FIGYELEM! A kiegészítés lehetőség! (Feltételes mód!)

 

Szerző: Dr. Selmeciné dr. Csordás Mária

 

A módosított rendelkezéseket és a teljes cikket a Munkaügy a közoktatásban kiadványunk januári kötetében olvashatja.

 

Munkaügy a közoktatásban

 

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet