Termék Kategóriák
0 termék - Ft

Munkalehetőség Szegeden – tanársegédet keres az egyetem

Szegedi Tudományegyetem                          

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet a Szegedi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar Munkaügyi Kapcsolatok és Társadalombiztosítási Képzések Intézetébe tanársegéd 
munkakör betöltésére.

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6722 Szeged, Bocskai utca 10-12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő tanársegéd feladata az emberi erőforrás gazdálkodás tantárgyból a Kar nappali és levelező tagozatain előadások tartása és gyakorlatok vezetése. Részt kell vennie a Munkaügyi Kapcsolatok és Társadalombiztosítási Képzések Intézete oktató-nevelő, tudományos és tudományszervező munkájában, majd felkészülnie e tárgy oktatására, szakdolgozatok témavezetésére, illetve diákköri hallgatók munkájának irányítására.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •         Egyetem, A pályázónak rendelkeznie kell egyetemi szintű HR végzettséggel; az emberi erőforrás gazdálkodás területén szerzett legalább 10 éves gyakorlattal, illetve vezetői tapasztalattal, több éves, az emberi erőforrás gazdálkodás területén szerzett felsőoktatási gyakorlattal; megkezdett doktori iskolai tanulmányokkal, valamint az OKJ képzések szervezési, engedélyezési és adminisztrációs eljárásának ismeretével. A pályázathoz mellékelni kell:  a pályázó válaszát a pályázati kiírásban foglaltakra,  a dékáni hatáskörbe tartozók szakmai adatlapját kitöltve (letölthető: http://www.u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok),  végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolatát,  a doktori képzés megkezdését tanúsító igazolást,  teljes publikációs jegyzéket,  három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt,  minden olyan dokumentumot és iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,  hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az ÁJTK Dékáni Hivatala nyújt, a (62) 544-206 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •         Személyesen: SZTE ÁJTK Dékáni Hivatalba, Csongrád megye, 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 54. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •         SZTE Egyetemi Faliújságja – 2016. október 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Rendjében, valamint Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített, a tanársegéd alkalmazására vonatkozó feltételeknek. A pályázatot az Állam- és Jogtudományi Kar Dékáni Hivatalába kell benyújtani egy nyomtatott, eredeti aláírással ellátott, egy fénymásolt és egy digitális – CD-ROM vagy DVD-ROM adathordozón rögzített – másolati példányban. . A digitális példányt két PDF fájlban kérjük, melyek közül az egyik fájl a pályázó pályázati felhívásra megfogalmazott válaszát, szakmai önéletrajzát, teljes publikációs jegyzékét, a doktori képzés megkezdését tanúsító igazolás másolatát és szakmai adatlapját tartalmazza.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.juris.u-szeged.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 31.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Forrás: kozigallas.gov.hu

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet