Termék Kategóriák
0 termék - Ft

„Raabe Klett Kft. kérdőíves nyereményjáték”

ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

1.1. A „Raabe Klett Kft. kérdőíves nyereményjáték” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft. (1116 Budapest Temesvár utca 20. I. épület I. emelet) (a továbbiakban: Szervező).

 

1.2. A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a Café Communications Kft. (1037 Budapest, Seregély u. 3-5.) (a továbbiakban: Lebonyolító) látja el.

1.3. A Játékosok tájékoztatást kérhetnek a Játékkal összefüggésben a következő elérhetőségeken: raabe@raabe.hu, +36 1 349 9338/ 122 mellék.

2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1. A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint érvényes személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvánnyal (személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély) rendelkező, 18. életévét betöltött, a 2.7 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt

• a Szervező által összeállított piackutatási célú kérdőívet (a továbbiakban: Kérdőív) kitölti és a kitöltés során a megfelelő mező kipipálásával nyilatkozik, hogy részt kíván venni a nyereményjátékban, és hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a megadott e-mail címen nyertesség esetén a Nyereménnyel kapcsolatosan értesítést küldjön számára, illetve adatait a Játék lebonyolítása érdekében felhasználja; valamint
• a Kérdőíven megadja a következő valós személyes adatait: e-mail cím, vezetéknév, keresztnév, a megfelelő mező bejelölésével elfogadja a jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: Játékszabályzat), valamint az Adatkezelési tájékoztatóban írt valamennyi feltételt, és hozzájárul az adatainak a jelen Játékszabályzatban írtak szerinti kezeléséhez.

(a továbbiakban: Pályázat).

Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt 1 (egy) darab Pályázatot nyújthat be.

Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

2.2 A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból.

2.3 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját adataik megadásával küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját e-mail címet vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, az e-mail fiók jogosulatlan használatából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

2.4 A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.5 A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.6 A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2018. október 31. napján 00 óra 00 perctől 2018. november 18. napján 23 óra 59 percig tart.

4. A JÁTÉK MENETE, NYEREMÉNY, NYEREMÉNY SORSOLÁSA

4.1. A Játékos feladata, hogy a Játék időtartama alatt a Kérdőívet kitöltse és a Kérdőív végén megadja nevét és e-mail címét, és a megfelelő mező kipipálásával járuljon hozzá ahhoz, hogy a Szervező a Játékkal kapcsolatosan tájékoztatást küldhessen számára az általa megadott e-mail címre.

4.2. A Játék során az alábbi nyeremények (a továbbiakban: Nyeremény) kerülnek kisorsolásra a véletlenszerűség elve szerint:

• 10 (tíz) db 5.000 Forint értékű vásárlási kedvezményre jogosító ajándékkupon (a továbbiakban: Kupon), amely a https://raabe.hu/termekkategoria/kiadvanyok/ weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) elérhető webáruházban történő vásárlás során használható fel. A vásárlás leadása érdekében – amennyiben még nem regisztrált korábban – a Játékosnak regisztrálnia kell a Weboldalon. A Kupon felhasználására vonatkozó részletes szabályokat a Játékszabályzat 7. pontja tartalmazza.

4.3. Egy Játékos kizárólag egy darab Nyereményt nyerhet a Játék során.

4.4. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.

4.5. A 4.2. pontban meghatározott Nyereményt a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon Játékosok nyerhetik meg, akiknek a Pályázata kisorsolásra került.

4.6. A Szervező a Játékosok által a Játék teljes időtartama alatt érvényesen beküldött összes Pályázat közül 2018. november 19. napján 14:00 órakor a Szervező székhelyén – sorsolási bizottság jelenlétében a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással – sorsolja ki a 4.2. pontban meghatározott Nyeremények nyerteseit. A Szervező a sorsolásról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a sorsoláson jelen lévő sorsolási bizottsági tagok aláírásukkal hitelesítenek. Szervező a sorsolás alkalmával 3 db tartaléknyertes pályázatot is kisorsol. A tartaléknyertesek a kisorsolásuk sorrendjében válnak jogosulttá, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázat bármely okból érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.

5. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNY ÁTADÁSA

5.1 A Nyereményt a Játékos az általa a Kérdőív kitöltése során megadott e-mail címre kapja meg a sorsolás időpontjától számított 24 (huszonnégy) órán belül kiküldött értesítő e-mailben. Amennyiben a Játékos nem kapja meg a Nyereményt, a 6. pontban írt elérhetőségeken kérhet felvilágosítást.

5.2 Amennyiben a Szervező a nyertes Játékost a Játékos által megadott e-mail cím valótlansága, hiányossága/hibája miatt, vagy egyéb okból nem tudja értesíteni a fenti időtartamon belül, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető és Lebonyolító jogosult tartaléknyertest értesíteni és részére a Nyereményt átadni.

5.3 A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

6. ADÓZÁS

A Nyereményekhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk bevallásán és kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

7. KUPON FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI

7.1 A Kupon kizárólag a Weboldalon történő online vásárlás során használható fel.

7.2 A vásárlás leadása – és így a Kupon felhasználása érdekében – amennyiben még nem regisztrált korábban – a Játékosnak regisztrálnia kell a Weboldalon.

7.3 A Kupon egyedi kóddal rendelkezik, a kódot a Weboldalon található felületen a kód megadására szolgáló mezőben kell megadni a vásárlás során.

7.4 A Kupon által biztosított kedvezmény a Weboldalon történő vásárlás bruttó végösszegéből kerül levonásra. A Kupon felhasználásával történő vásárlás során a vásárlás minimális értéke: 5000 Forint.

7.5 Egy Kupon csak egyszer, egy vásárlás alkalmával használható fel. A Kupon felhasználására vonatkozó kedvezményes vásárlási feltételek részletei a jelen Játékszabályzatban, a Weboldal Kuponok menüpontja alatt, valamint a Kuponon találhatók meg.

7.6 A Kupon kizárólag 2018 december 31. napjáig megkezdett vásárlás során használható fel. A Kupon beváltási határidejének lejárta után azokkal kapcsolatban reklamációt a Szervező és a Lebonyolító nem fogad el.

7.7 A Kupon által biztosított kedvezményes ajánlat nem vonható össze semmilyen más kedvezménnyel, akcióval.

7.8 A Kupon nem értékesíthető, készpénzre nem váltható, és más ajánlattal nem vonható össze.

7.9 Szervező és Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy elutasítson minden illetéktelen (a Kupon által biztosított kedvezményre nem jogosult) személy által beküldött igényt. A Kupon által biztosított kedvezményre csak a jelen Játékszabályzat rendelkezései szerint Pályázatot feltöltő személyek válhatnak jogosulttá.

7.10 Szervező és Lebonyolító nem felelősek a Kuponok helytelen felhasználásáért.

7.11 A Kuponok igénybevételével kapcsolatos kérdések esetén a Szervező ügyfélszolgálata ad felvilágosítást a raabe@raabe.hu e-mail címen.

8. VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének – Szervező, Lebonyolító érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

8.2 A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

8.3 Szervező kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon következtek be, ideértve azt az esetet is, ha a nyeremény átadása a Szervezőnek nem felróható okból hiúsul meg, vagy a Nyereményjáték idő előtti befejezésére kerülne sor. A Szervező fenntartja a jogot, hogy ilyen előre nem látható, a nyeremények átadásának meghiúsulását eredményező okok miatt a nyereményeket bármikor megváltoztassa, vagy visszavonja.

8.4 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

8.5 Ha a Játékos adatfeltöltés vagy Játék közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

Budapest, 2018. október 31.

Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft.
Szervező

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet