Termék Kategóriák
0 termék - Ft

Hevesi József Általános Iskola és AMI matematika-bármely szakos általános iskolai tanárt keres

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hevesi Tankerülete

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Hevesi József Általános Iskola és AMI
matematika-bármely szakos általános iskolai tanár munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3360 Heves, Fő út 16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

általános iskolai szaktanári feladatok, munkakörrel kapcsolatos tervezési, szervezési és adminisztrációs valamint egyéb, a pedagógus munkakörhöz tartozó feladatok ellátása a munkaköri leírásban foglaltak szerint

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Főiskola, matematika-bármely szakos általános iskolai tanár,
 •         büntetlen előélet
 •         cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         szakmai önéletrajz
 •         az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolatai
 •         hatósági bizonyítvány a büntetlen élet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely miatt nem folytathat pedagógusi tevékenységet
 •         nyilatkozat (a pályázónak a 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény alapján nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Imre Tiborné intézményvezető nyújt, a 06-36/545-222 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hevesi Tankerülete címére történő megküldésével (3300 Eger, Bem tábornok utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/095/4-99/2016 , valamint a munkakör megnevezését: matematika-bármely szakos általános iskolai tanár.

vagy

 •         Elektronikus úton Szabó Imre Tiborné intézményvezető részére a hevesiskola.ig@gmail.com E-mail címen keresztül

vagy

 •         Személyesen: Szabó Imre Tiborné intézményvezető, Heves megye, 3360 Heves, Fő út 16. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         helyben szokásos módon

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet