Termék Kategóriák
0 termék - Ft

Adatkezelési tájékoztató – kérdőíves nyereményjáték

Adatkezelési tájékoztató Raabe Klett Kft. kérdőíves nyereményjátékában (a továbbiakban: Játék) való részvételhez

 

 

A Játék során megadott személyes adatok kezelője a Játék szervezője a Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft. (1116 Budapest Temesvár utca 20. I. épület I. emelet, e-mail: raabe@raabe.hu; a továbbiakban: Szervező). A Játék lebonyolítása érdekében a Szervező a Café Communications Kft.-t (1037 Budapest, Seregély u. 3-5., e-mail: raabejatek@cafecommunications.hu; a továbbiakban: Lebonyolító), mint adatfeldolgozót veszi igénybe.

 

A Szervező az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13-14. cikkei szerint tájékoztatja a Játékban résztvevő felhasználókat (a továbbiakban: Játékos), hogy a Játékban való részvételhez a Szervező által kért adatok szolgáltatása önkéntes, a Játékos hozzájárulásán (a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontján) alapul.

 

A Játékos adatainak (így nevének, e-mail címének) megadásával, valamint a Játékszabályszabályzat és a jelen Adatkezelési tájékoztató elfogadásával (a megfelelő mező kipipálásával) kifejezetten hozzájárul személyes adatai kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a Szervező és a Lebonyolító nevét és e-mail címét a Játék lebonyolítása érdekében és az ahhoz szükséges mértékben megismerhesse.

 

A Játék során a Szervező a GDPR előírásainak megfelelően és a Játékos hozzájárulása alapján kezeli a Játékos által megadott alábbi személyes adatokat:

 

  • név,
  • e-mail cím.

 

Az adatkezelés célja, hogy a Játékos által megadott személyes adatokat a Játékkal összefüggésben kapcsolattartás és adminisztráció, valamit a nyeremény átadása érdekében felhasználja.

 

A személyes adatokat kizárólag a Szervezőnek a Játék lebonyolításáért felelős munkatársai, valamint a Szervező, mint adatkezelő által megbízott, a Játék lebonyolítását végző Lebonyolító, mint adatfeldolgozó munkatársai ismerhetik meg.

 

A Szervező tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Google kérdőív sütiket (cookie) használ, amelyet a Google a Szervezőtől függetlenül alkalmaz. A sütikről illetőleg engedélyezésük, használatuk szabályairól, az általuk gyűjtött adatok természetéről és felhasználásáról, valamint a sütik letiltásáról a Google adhat további tájékoztatást: https://policies.google.com/technologies.

 

A Szervező a Játékos személyes adatait a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott cél érdekében az adatkezelési cél megvalósulásáig, vagyis a Játék lezárultáig, valamint a nyeremény átadásáig, illetve a Játékos hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

 

Hozzájárulását a Játékos írásban, a Szervező jelen Adatkezelési tájékoztatóban megadott elérhetőségeinek bármelyikén keresztül történő bejelentéssel visszavonhatja. Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A Játékos személyes adatainak módosítását, helyesbítését is ugyan ezen módokon kezdeményezheti, illetve intézheti.

 

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését, a Játék lezárulta előtt, nyertesség esetén a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

 

A Játékos  a jelen Adatkezelési tájékoztatóban megadott elérhetőségeken tájékoztatást kérhet a Szervezőtől személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adataihoz való hozzáférést (pl. tájékoztatás folyamatban lévő adatkezelésről és annak részleteiről, így pl. céljáról, adatkategóriákról, esetleges címzettekről, tárolás időtartamáról), azok helyesbítését (pl. pontatlan adatok helyesbítése vagy hiányos adatok kiegészítése), a személyes adatai kezelésének korlátozását (pl. személyes adatok pontosságának vitatása esetén, jogellenes adatkezelés esetén, ha a Játékos ellenzi a törlést, és kéri a korlátozott felhasználást), törlését (pl. hozzájárulás visszavonása vagy az adatkezelés céljának megszűnése esetén), illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését, tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen (pl az adatkezelő ill. harmadik fél jogos érdekén alapuló adatkezelés esetén így profilalkotás során).

 

Játékos továbbá tájékoztatást kérhet az adatfeldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

 

A Szervező gondoskodik a Játékosok személyes adatainak biztonságáról és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Játékosok személyes adatai megfelelő védelmének biztosításához szükségesek. A Szervező a személyes adatokat bizalmasan kezeli, adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

 

Esetleges adatvédelmi incidens esetén a Játékos tájékoztatást kérhet az incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, amennyiben az incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a Játékos jogaira és szabadságaira nézve, a Szervező indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a Játékost a GDPR 34. cikkében meghatározott módon. A Játékos – személyes adatainak továbbítása esetén – tájékoztatás kérhet továbbá az esetleges adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatban a Játékost megilletik a vonatkozó jogszabályokban biztosított jogorvoslati lehetőségek, nevezetesen a GDPR VIII. fejezetében és 21. cikkében meghatározott jogorvoslat és tiltakozási jog, illetve az illetékes bíróság előtt érvényesítheti jogait és a jogszabályok szerint őt esetlegesen megillető kártérítést és sérelemdíjat. Amennyiben a Játékosnak a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmét nem sikerült megnyugtató módon rendeznie a Szervezővel, vagy egyébként a Játékos bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5) jogosult bejelentést, panaszt tenni.

 

A Café Communications Kft. adatvédelmi tisztviselője Viniczai András, elérhetősége: e-mail: raabejatek@cafecommunications.hu.

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet