Termék Kategóriák
0 termék - Ft

A NOKS munkakörben alkalmazottak minősítővizsgájának megszervezése és lebonyolítása

A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2016. július 29-én megjelent módosítása új rendelkezéseket határoz meg a pedagógus szakképzettséggel a nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő („NOKS”) munkakörben alkalmazottak minősítővizsgájának megszervezésére és lebonyolítására vonatkozóan.

A NOKS munkakörökre vonatkozóan a szóban forgó minősítési eljárásra vonatkozó szabályok kizárólag a 2015. szeptember 1-jén vagy azt követően e munkakörök egyikében történő alkalmazás esetében érvényesek, a korábban megkötött munkaszerződéssel rendelkezőkre nem.

A pedagógus szakképzettséggel rendelkező, NOKS munkakörökben foglalkoztatott munkavállalóknak

  • félévenként legalább öt olyan tanítási órát, foglalkozást kell meglátogatniuk, amely pedagógus szakképzettségüknek megfelel,
  • minősítővizsgát kell tenniük, amely magában foglalja:
    • a munkakör ellátásának célkitűzéseit, tervezését magában foglaló helyi minősítési vagy gyakornoki követelmények teljesítését,
    • a hospitálási napló bemutatását és elemzését.

Ezért az intézményvezetőnek helyi értékelési szabályzatot kell kidolgoznia annak érdekében, hogy a minősítővizsga egységes követelményrendszer és eljárási rend alapján történhessen.

A helyi értékelési szabályzat alapján lebonyolított minősítővizsgán az intézményvezető látja el a minősítési követelményeknek való megfelelés megállapításával kapcsolatos feladatokat. Az intézményvezető a minősítési követelményeknek való megfelelésről szóló véleményét írásban indokolni köteles.

A NOKS munkakörben alkalmazott gyakornok minősítővizsgáját háromfős minősítőbizottság előtt kell letennie. A minősítőbizottság elnöke az intézmény vezetője, másik két tagját az intézményvezető jelöli ki legalább 30 nappal a minősítővizsgát megelőzően.

A minősítővizsga alkalmával

  • a minősítőbizottság áttekinti és értékeli a gyakornok által vezetett hospitálási naplót,
  • a minősítővizsgán részt vevő gyakornok pedig elemzi a hospitálási napló vezetésével kapcsolatos tapasztalatokat.

A minősítőbizottság az intézmény helyi értékelési szabályzatának részét képező szakmai követelményrendszer alapján minősíti a gyakornokot úgy, hogy

  • az adott munkakörre meghatározott szakmai követelmények mindegyikét 0–5 pont közötti pontszámmal,
  • a hospitálási napló tartalmát és annak a minősítővizsgán történő elemzését 0–10 pont közötti pontszámmal

értékeli.

A minősítővizsgát akkor kell sikeresnek tekinteni, ha a gyakornok legalább 30%-os eredményt ért el. Ha a minősítővizsga %-os mutatója nem éri el a 30%-ot, a minősítővizsgát sikertelennek kell nyilvánítani, a minősítés dokumentumát képező értékelőlapra a „nem megfelelő” szöveget kell bejegyezni.

A NOKS gyakornok minősítővizsgájáról minősítő okiratot kell kiállítani. A minősítő okirat egyik példányát a munkavállaló személyi anyagában kell őrizni, másik példányát pedig a munkavállaló számára kell átadni.

A minősítővizsgán részt vevő gyakornokot a minősítés évét követő naptári év januárjának 1. napjától kell magasabb fokozatba sorolni.

 

A fenti összefoglaló az Ellenőrzés a közoktatásban cserelapos kézikönyv E 2.15 alfejezetében megjelent írás alapján készült. A cikk iratmintát is tartalmaz a helyi értékelési szabályzathoz!

 

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet